اسم کتاب نويسنده
مقتل بهلول حسين محمدى گل تپه
گلستان سعدی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
دیوان حافظ شیرای
دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر ابوسعید ابوالخیر