کتابخانه تاریخ و سرگذشتها تعداد کتاب ها
1 متون تاریخی 6
2 تاریخ تشیع 2
3 شخصیت های اسلامی 19
4 کتب متفرقه 11
5 درس ها 6