اسم کتاب نويسنده
مفردات نهج البلاغه جلد اول سيد على اكبر قرشى بنابى
حيات پس از مرگ علاّمه سيّد محمد حسين طباطبائى(ره)