Nama Buku Pengarang
 AKIDAH SYI'AH AYATULLAH MAKARIM SYIRAZI
 BUKU PANDUAN AKIDAH Dr Ali Syirvani
 PENDIDIKAN ANAK MENURUT AJARAN ISLAM Markaz Al Risalah
 SUNNAH-SYIAH DALAM DIALOG Al-Marhum Al-Ustadz Husein Al-Habsyi
 Wasiat Sufi Yamani
 IMAN SEMESTA MT MISHBAH YAZDI
 DIALOG SUNNI-SHIA Sayyid Abdul-Husain Syarafuddin Al-Musawi
 ASAS-ASAS ILMU HADITS AL BALAGH FOUNDATION
 TAKDIR MANUSIA Murtadha Muthahhari
 Nabi Muhammad Manusia Sempurna Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi'ah Sayyid Abdul-Husain Syarafuddin Al-Musawi
 SYAFA'AT MARKAZ AL RISALAH
 PERANAN AKIDAH DALAM MEMBINA MANUSIA MARKAZ AL RISALAH
 MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS? Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki
 LUHUF Sayyid Ibnu Thawus
 Imam 'Ali As Pemimpin Kaum Mu'minin Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 50 Butir Akhlak Mulia Syaikh Abbas Al-Qummy
 Fâtimah az-Zahrâ Penghulu Wanita Alam Semesta Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 AMALAN DAN DOA BULAN RAMADHAN Syaikh Abbas Al-Qummy
 Imam 'Alî Zainal 'Abidin As; Keindahan Para Abid Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Imam Ja'far Sâdiq As; Pendiri Madzhab Ja'fari Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Imam Mûsa Kâzim As; Insân Kâmil Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Imam 'Alî bin Ridâ As Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Muhammad al Jawâd As; Insân Kâmil Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Imam Mahdî As; Sang Pemimpin Keadilan Sayyid Mahdî Ayatullâhî
 Al-Ghadir dalam Perspektif Ahli Sunnah Muhammad Ridha Jabbariyan
 Imamah & Wilayah Dalam Ajaran Ahlulbait Sayid Muhammad Rizvi
 KISAH PERNIKAHAN PARA MA'SHUM AS BABAI AMULI
 Imamah (Khalifah Rasulullah Saw) Allamah Sayyid Sa'id Akhtar Razawi
 AMALIAH PRAKTIS Ust. Muhammad Husein Alkaff
 Riwayat Hidup Para Imam Suci Ahlul Bait as. Baqir Syarîf Al-Qurasyî.
 KISAH PARA NABI ALLAH
 MENJAWAB 110 ISU-ISU AKIDAH Muhammad Husaini Husaini
 KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM AL QUR'AN Sayyid Sa‘id Akhtar Rizvi
 HIMPUNAN FATWA SYARI'AH MAZHAB IMAMIAH ITHNA A'SYARIYAH AYATULLAH AL-UZMA SYED ABUL QASIM AL-MUSAWI AL-KHUI
 TUHAN MENURUT PANDANGAN AL QUR'AN AS-SHAHID SAYYID MUHAMMAD HUSAYNI BEHESTI
 MANUSIA DAN ALAM SEMESTA KONSEPSI ISLAM TENTANG JAGAT RAYA AYATULLAH SYAHID MURTADHA MUTHAHARI
 MENCARI TUHAN DR. MUHSIN QIRAATI
 Kemelut Kepemimpinan Selepas Rasul Ayatullah Muhammad Baqir Shadr
 Naraca Kebenaran Dan Kebatilan Ayatullah Syahid Murtadha Muthahhari
 AL-IHTIJAJ (DIALOG IMAMAH) Abu Mansur Ahmad Bin Ali Bin Abu Talib al-Tabarsi
 Enam khutbah Amir al-Mukminin tentang rahsia dirinya al-Hafiiz Rajab al-Barsi
 KITAB MUKTAMAR ULAMA' BAGHDAD Muqaatil bin 'Atiyyah bin Muqaatil al-Bakri
 USUL AL-KAFI (KITABUL HUJJAH) Thiqat al-Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini
 MENGUNGKAP RAHASIA AL QUR'AN Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i,
 Alquran dan Rahasia Angka-Angka DR. Abu Zahra' An-Najdiy
 METODE PRAKTIS UNTUK MEMPERKENALKAN TUHAN KEPADA ANAK DR. Mas'ud Hajji Zodeh
 Teks dan Terjemah Al-Qur'an
 TAFSIR JUZ 'AMMA
 Nahjul Balaghah SAYID SYARIF RADHI
 BUKTI KEBENARAN QURAN Abdullah M. al-Rehaili
 KHULAFA'RASYIDIN DIANTARA NAS DAN IJTIHAD
 Tragedi Karbala (http://abatasya.net)
 Pandangan Akademis Tentang Syi'ah Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A,
 PANDUAN ZIARAH IMAM 'ALI BIN MUSA Al-RIDHA AS. DAN BEBERAPA TEMPAT SUCI LAINNYA
 Ijtihad dan Keragaman Pemahaman Agama Husain Hasan Zadeh
 Ayatullâh al-Uzma Sayyid Muhammad Husain al-Husaini al-Mar’asyi an-Najafi
 ASBABUN NUZUL
 MASA DEPAN FILSAFAT ISLAM: antara cita dan fakta*) Dr. Mulyadhi Kartanegara
 ANTOLOGI ISLAM
 SALMAN AL-FARISI DAN BANGSA PARSI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM: ANALISIS DARI ASPEK MODAL INSAN
 HUSNIYAH: SUATU POLEMIK PEMIKIRAN ISLAM PEERMAHOMED EBRAHIM TRUST
 AHL AL-BAYT DI DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM DAN HADITS
 KHUTBAH RASULULLAH S.`A.W. DI GHADIR KHUM AL-ALLAMAH AL-TABARSI
 Seri Argumen Filosofis dalam Membuktikan Wujud Tuhan Team Wisdoms4all
 SERI MENGENAL SIFAT-SIFAT TUHAN Team Wisdoms4all
 Prophethood for Teens ; Bukti Kenabian Dimitri Mahayana
 KONSEP KETUHANAN DALAM MAKTAB FILSAFAT Team Wisdoms4all
 Tentang Ketauhidan (Bukti Ketauhidan Tuhan) Dimitri Mahayana
 IBRAHIM BAPAK TAUHID UMAT MANUSIA Ja'far Subhani
 HAWA NAFSU Muhammad Mahdi Al-Ashifi
 IPTEK DAN PERADABAN ISLAM
 DIALOG MUSLIM & KRISTEN Isyraq
 NEO-TEOLOGI I Team Wisdoms4all
 NEO-TEOLOGI 2 Team Wisdoms4all
 NEO-TEOLOGI 3 Team Wisdoms4all
 DIALOG MUSLIM & ATHEIS (KOMUNIS) Team Wisdoms4all
 ABU THALIB SEORANG MUKMIN
 Akhirnya Kutemukan Kebenaran ALLAMAH SYARAFUDDIN AL MUSAWI
 Seri 14 Manusia Suci Sayid Mahdi Ayatullahi
 AL-IKHTISAS ( KEPAKARAN ) al-Syaikh al-Mufid
 Peradaban Syiah dan Ilmu Keislaman Ayatullah Sayyid Hasan Ash-Shadr
 KISAH PARA SAHABAT
 Wafatnya Rasulullah saw, Suksesi Sepeninggal Beliau di Saqifah O. Hashem
 Kitab Sulaim Bin Qais al-Hilali
 ABU HURAIRAH Syrafuddin al-Musawi al- ‘Amili
 KITABUL MU’MIN Maulana Syed Murtadha Husayn
 Jawaban Lengkap Atas Seminar Sehari Tentang Syi'ah O. Hashem
 Pemimpin Teladan Ibrahim Amini
 Tinjauan Hermeneutika: Cara Pandang Ilmuan Barat dan Muslim Terhadap Sains Kasus Astronomi Husain Heriyanto
 Jika Mereka Ahlussunnah Nabi S.a.w,...
 Penyelewengan Ajaran AhlusSunnah WalJama'ah
 Perspektif Sahabat dalam Islam Syeikh Asad Haidar
 Imam al Mahdi: Khabar Gembira Dalam Al Qur'an
 Tuduhan terhadap peranan Nasiruddin al-Tusi RASUL JA'FARIYAN
 MENGENAL TOKOH-TOKOH SYI'AH I AL-SHIA
 MENGENAL TOKOH-TOKOH SYI'AH 2 AL-SHIA
 Mengapa Nabi Diutus Ibrahim Amini
 Kisah-kisah Teladan dari Para Imam Maksum As Ma'sumah Jaffer
 ISU-ISU TEOLOGI KONTEMPORER Team Wisdoms4all
 IMAM MAHDI Ibrahim Amini
 MENJELAJAH UFUK Team Wisdoms4all.
 AMALI AL-SADUQ Syeikh Al-Saduq
 TANYA JAWAB MASALAH IRFAN Team Islam Quest
 Tanya Jawab Masalah Akhlak Team Islam Quest
 ANAKMU AMANATNYA Allamah Ibrahim Amini
 SEMUA PERLU TAHU Allamah Ibrahim Amini
 Perang dan Jihad dalam al-Quran Ayatullah Misbah Yazdi
 Agar Tak Salah Mendidik Ayatullah Ibrahim Amini
 Bangga Jadi Muslimah Ayatullah Ibrahim Amini
 PERUMPAMAAN DALAM Al-QUR'AN Ayatullah al-uzhma Syaikh Makarim Syirazi
 PENGANTAR ILMU HADITS Ali Nashiri
 DASAR-DASAR HUKUM ISLAM (SEBUAH PENGANTAR) Muhsin Labib
 TAQLID DALAM AJARAN SYI'AH Abu Qurba
 JALAN KEBAHAGIAAN Ayatollah Uzma Sayyid Shadiq Syirazi
 PERANAN AHLUL BAIT AS DALAM MEMELIHARA KESUCIAN AJARAN ISLAM Allamah Syed Murtadha Askari
 Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib AS. Tim penyusun Majma' 'Alami li Ahli Bayt
 Ringkasan Akidah Syi'ah Ayatullah Fadhil Lankarani
 FIKIH PERBANDINGAN Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy
 BELAJAR FIKIH Muhammad Husein Falah Zadeh