Iyali Da Al'umma Adadin littattafai
1 Kala-kala 2
2 Mace 1