Manzo Da Alayensa Adadin littattafai
1 Kala-kala 2
2 Annabin Rahama 1
3 Imam Ali 2
4 Imam Sadik 1